Politika varstva osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov je Energetska zadruga Zeleni Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik (v nadaljevanju zadruga).

 

Namen zbiranja osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov zadruga obdeluje za doseganje svojih ciljev, kot so dolečeni v aktu o ustanovitvi, za izpolnjevanje in za izvajanje pogodbenega razmerja.

 

V zadrugi se člani združujejo predvsem z naslednjimi nameni:

 • ustanovitev energetske skupnosti državljanov,
 • pomoč lokalni skupnosti pri pripravi in realiziaciji energetskih konceptov zelenega prehoda na obnovljive vire energije,
 • povezovanje v skupnost na področju obnovljivih virov energije (skupnost OVE), z namenov izgradnje skupnostne samooskrbne sončne elektrarne
 • izboljševanja energetske učinkovitosti članov,
 • izvajanje energetskih projektov v korist vseh občanov Občine Hrastnik.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Zadruga obdeluje osebne podatke v primeru:

 • če je bilo podano soglasje posameznika za obdelavo osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov,
 • če je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki,
 • če je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za zadrugo.

Vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo in vir pridobivanja osebnih podatkov

Zadruga pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:

 • osebno ime;
 • naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
 • elektronski naslov;
 • podatke o merilnih mestih;
 • druge osebne podatke, če so potrebni za izvajanje nalog zadruge.

Zadruga lahko pridobi osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo.

Kategorije posameznikov katerih osebni podatki se obdelujejo

Zadruga obdeluje osebne podatke posameznikov, ki so njeni člani in so udeleženi v projektih, ki jih izvaja zadruga.

Podrobneje so kategorije posameznikov za posamezno zbirko osebnih podatkov opredeljene v evidenci dejavnosti obdelav osebnih podatkov, ki jo vodi zadruga.

Shranjevanje osebnih podatkov

Zadruga ustrezno hrani in varuje osebne podatke tako v fizični kot v elektronski obliki. Podatki, ki se obdelujejo za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti se hranijo do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbenega razmerja. Podatki se hranijo tako dolgo kot jih opredeljujejo predpisi, ki določajo roke hrambe za posamezno vrsto gradiva. Po izpolnitvi namena obdelave oziroma poteka z zakonom predpisanega roka hrambe, se osebni podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

 

Podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja posameznika, zadruga hrani do preklica njegovega soglasja. Uporabnik lahko na uradni naslov zadruge kadarkoli poda pisno zahtevo za preklic soglasja in uporabe osebnih podatkov.

 

Varovanje zasebnosti

Zadruga skrbi za varovanje zasebnosti z upoštevanjem vseh veljavnih predpisov. Prav tako pa zadruga zagotavlja vso potrebno tehnološko ter organizacijsko podporo za zaščito in varovanje osebnih podatkov pred izgubo, spremembami, krajo in dostopom nepooblaščenih tretjih oseb:

 • sprejeti so interni akti o varnosti osebnih podatkov,
 • vodenje zbirk osebnih podatkov,
 • vzpostavljeni so postopki za uveljavljanje pravic posameznikov,
 • vzpostavljeni so ustrezni postopki in ustrezno ravnanje v primeru ugotovljenih kršitev varstva osebnih podatkov,
 • zagotovljena je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov,
 • uporabljeni so ukrepi za fizično in komunikacijsko varnost podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Vsi osebni podatki, ki jih obdeluje zadruga se hranijo na informacijskih sistemih, ki so postavljeni na teritoriju Republike Slovenije ter se ne posredujejo tretjim državam.

 

Pravice uporabnika

Posameznik lahko od upravljalca osebnih podatkov kadarkoli zahteva:

 • potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:
 • namene obdelave;
 • vrste zadevnih osebnih podatkov;
 • uporabnike ali kategorije uporabnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki;
 • rok hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja;
 • razloge za obdelavo kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika;
 • kopijo osebnih podatkov v elektronski obliki (brezplačno);
 • omejitev obdelave, kadar:
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljalcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov;
 • je obdelava nezakonita in posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe;
 • upravljalec osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;
 • popravek netočnih oziroma nepravilnih osebnih podatkov;
 • izbris vseh osebnih podatkov na podlagi izpolnjenih pogojev 17. člena splošne uredbe še bolj natančno, če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava osebnih podatkov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posedoval upravljalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga upravljalec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral;
 • preklic uporabe osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov;
 • posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da zanj ne velja odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov, ki ima pravne učinke v zvezi z njim ali na podoben način nanj znatno vpliva skladno z 22. členom Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov.

Posameznik ima pravico, da zoper upravljalca vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: [email protected] telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

Vlogo za uveljavljanje pravic lahko posameznik posreduje na naslov zadruge. Dodatne informacije lahko posameznik pridobi tudi pri pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v zadrugi je Darja Valenčič, [email protected].

Končne določbe

Zadruga si pridružuje pravico do spremembe ter dopolnitve te politike varstva osebnih podatkov.